"Iustitia nemini neganda" - "Spravodlivosť nemá byť nikomu odoprená"

Občianske združenie „ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT“ bolo vytvorené s cieľom pokračovať v činnosti, ktorej sa viac ako 9 mesiacov venovala IAPŠ – Iniciatíva advokátov za právny štát. Občianske združenie „ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT“ je pokračovateľom IAPŠ a vzniklo preto, aby poukázalo na negatívne trendy v celej justičnej sfére na Slovensku. Jeho predsedom je JUDr. Martin Ribár, advokát, ktorý strávil nezákonne vo väzbe 565 dní, pričom v kolúznej väzbe strávil takmer 16,5 mesiacov. O nezákonnosti väzby v prípade Ribára rozhodol Ústavný súd SR. Problematike väzby a predovšetkým kolúznej väzby sa venuje dlhodobo.

Hlavným cieľom Združenia je ochrana a rozvoj právneho štátu, demokracie, prispievanie k rešpektovaniu práva a ľudskej dôstojnosti a zasadzovanie sa za ochranu základných ľudských práv a slobôd. Je potrebné dosiahnuť stav spoločnosti, v ktorej nebude tolerovaný prístup – „spravodlivosť sa dá nastoliť aj nespravodlivými prostriedkami“, Združenie chce byť aktívnym účastníkom spoločenskej diskusie o právnych otázkach trestného práva, prispieť k šíreniu osvety a právneho povedomia, poskytovať nestranný a apolitický pohľad k aktuálnym témam spoločnosti súvisiacich s trestným právom – zákonnosť stíhaní, problematiku väzby, najmä kolúznej väzby, inštitútu „kajúcnikov“, poukazovať na pochybenia, nečinnosť OČTK, pochybenia prokuratúry či súdov, monitorovať kvalitu práce súdov a OČTK, tak vyšetrovateľov ako aj prokuratúry, právne analyzovať „nekvalitné“ rozhodnutia súdov, prokuratúry či vyšetrovateľov a naopak poukazovať na „kvalitné“ rozhodnutia, prispieť k legislatívnej zmene inštitútov trestného práva, najmä aby boli v súlade so „zdravým rozumom“ a v súlade s judikatúrou ESĽP.

OZ na sociálnych sieťach