História

Celé znenie Manifestu

Právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivý proces, vrátane práva na obhajobu, patria v demokratickej spoločnosti medzi základné práva a slobody jednotlivca.

Európsky súd pre ľudské práva považuje advokáciu za jeden zo štyroch pilierov ochrany práva spolu s políciou, prokuratúrou a súdmi, pričom advokácia je subjektom s postavením mimo verejnej moci.

V súčasnej dobe sme svedkami negatívnych trendov v justičnej sfére, s tým, že sudcovia sú pri svojom rozhodovaní vystavovaní výraznému verejnému tlaku, ktorý má vplyv na mieru ich nezávislosti a spravodlivého rozhodovania.

Je zrejmé, že negatívne trendy v celej justičnej sfére by neboli možné bez súčinnosti časti samotného advokátskeho stavu, pričom takáto súčinnosť advokátov nad rámec ich zákonných práv a povinností a etických noriem nemôže požívať zákonnú ale ani stavovskú ochranu. Vo všeobecnosti je však možné konštatovať, že advokácia je poslednou kotvou, ktorá udržuje celý justičný systém aspoň zdanlivo pokope. Advokátsky stav ako jeden z pilierov ochrany práva pritom môže plnohodnotne fungovať bez akýchkoľvek dotácií štátu.

Likvidácia advokátskeho stavu, ako posledného piliera ochrany práva a ústavnosti, by mohlo mať pre celý súčasný justičný systém fatálne následky. Je práve úlohou advokátov, aby svojich klientov chránili pred zásahmi výkonnej moci, ale tiež pred svojvôľou justície. V poslednej dobe sme žiaľ, svedkami (i) dehonestácie advokátov – obhajcov, vykonávajúcich obhajobu v závažných kauzách, (ii) spochybňovania úlohy a poslania advokácie, (iii) snáh o zasahovanie do nezávislosti advokácie a dokonca aj (iv) kriminalizácie advokátov. Slovenská spoločnosť akoby si prestala uvedomovať, že poslaním nezávislej advokácie je ochrana klientov pred pochybeniami OČTK – polície, prokuratúry, súdov tak, aby nedochádzalo k justičným omylom. Výkon obhajoby a priori môže byť v protiklade so „záujmami“ OČTK, čo je však absolútne v súlade s právnym poriadkom, Ústavou SR, právom na súdnu ochranu a právom na obhajobu. V poslednej dobe sa výkon obhajoby dostáva do podoby iluzórneho a bezobsažného pojmu, dochádza k vylučovaniu konkrétnych obhajcov zo zastupovaní ich účelovým zaradením do procesného postavenia svedka, ba dokonca dochádza ku kriminalizácii, obviňovaniu a väzobnému stíhaniu advokátov pre ich výkon obhajoby v trestných konaniach.

Konkrétny a bezprecedentný príklad takéhoto postupu v rozpore s princípom ultima ratio je postup proti advokátovi JUDr. Martinovi Ribárovi, ktorý je viac ako rok väzobne stíhaný, pričom podstata jeho obvinenia spočíva v poskytovaní právnych služieb klientom. JUDr. Martin Ribár sa “previnil” tým, že obhajoval (okrem mnohých iných) osoby v rámci organizovanej skupiny, ktorej členovia sú dnes obvinení zo závažných trestných činov. Musíme skonštatovať, že práve táto skutočnosť robí z neho v očiach OČTK, a bohužiaľ tiež v očiach justície, osobu činnú pre uvedenú organizovanú skupinu a to napriek tomu, že do dnešného dňa nebol v rámci trestného konania predložený jediný vecný dôkaz o tom, že by JUDr. Martin Ribár nad rozsah výkonu advokácie vykonával činnosti pre túto skupinu alebo ju podporoval. Dnes to teda vyzerá tak, že obhajovanie osoby obvinenej zo spáchania trestného činu je rovnako trestné ako samotné spáchanie trestného činu.

V predmetnej veci už bola dňa 20.10.2020 podaná ústavná sťažnosť JUDr. Martina Ribára zastúpeného Mgr. Pavlom Antošom, spis. značka Rvp 2416/2020, ku ktorej sa pripojila listom “amicus curiae” Slovenská advokátska komora zo dňa 12.11.2020. Slovenská advokátska komora vo svojom podaní, okrem iného uvádza, že “…v ústavnej sťažnosti JUDr. Martina Ribára, sa v koncentrovanej podobe vyjavujú viaceré aktuálne tendencie orgánov činných v trestnom konaní a súdov so zásadnými systémovými implikáciami vo vzťahu k právu na súdu ochranu, konkrétne vo vzťahu k právu na obhajobu, poskytovanú advokátmi ich klientom podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.”

My, dole podpísaní advokáti, oceňujeme postup Slovenskej advokátskej komory vo veci ústavnej sťažnosti JUDr. Martina Ribára, domnievame sa však, že v danom prípade nejde len o individuálne zlyhanie, ale o zlyhanie systému ako celku. Nastolenie zákonnosti a spravodlivosti v spoločnosti je možné len zákonnými prostriedkami. Obmedzovanie a potláčanie základných ústavných práv jednotlivcov povedie len k prehlbovaniu celospoločenskej krízy, v ktorej sa zmieta slovenská spoločnosť. Jednotlivec má právo na dodržiavanie svojich práv a slobôd (vrátane práva na obhajobu) a to bez ohľadu na to, či tento jednotlivec je čestný človek alebo ľudská kreatúra odsúdená (alebo obvinená) za tie najzávažnejšie trestné činy.

Z vyššie uvedených dôvodov, my dole podpísaní advokáti:

  • vyzývame (budúceho) generálneho prokurátora, aby v rámci trestného konania opätovne nastolil a striktne dohliadal na zákonnosť postupu OČTK v trestných konaniach;
  • zároveň vyzývame (budúceho) generálneho prokurátora, aby prešetril zákonnosť postupu OČTK voči advokátovi JUDr. Martinovi Ribárovi; a
  • v neposlednom rade, vyzývame širokú verejnosť, aby nerezignovala na spravodlivosť v justícii. Spravodlivosť však bude možné dosiahnuť iba v prípade, ak aj my advokáti zastupujúci Vaše práva si budeme môcť plniť túto úlohu bez perzekúcii zo strany štátnej moci.

Zoznam podporovateľov

Advokáti

 1. JUDr. Matej Marhavý, advokát,
 2. JUDr. Marica Pirošíková, advokátka,
 3. JUDr. Dominik Okenica, advokát,
 4. JUDr. Artúr Fried, LL.M., advokát,
 5. JUDr. Peter Keltoš, advokát,
 6. Mgr. Marianna Tóbiková, LL.M., advokátka,
 7. JUDr. Júlia Vestenická, advokátka,
 8. JUDr. Adrian Suchánek, advokát,
 9. JUDr. Ing. Ľubomír Havlík, advokát,
 10. JUDr. Rastislav Koutun, advokát,
 11. JUDr. Maroš Minčík, advokát,
 12. Mgr. Dušan Oravec, advokát,
 13. JUDr. Miroslav Mikuš, advokát,
 14. Mgr. Rastislav Palovič, advokát,
 15. JUDr. Ivana Haláhijová, advokátka,
 16. Mgr. Matej Krajči, PhD., advokát,
 17. JUDr. Alexander Filo, advokát,
 18. Mgr. Toni Khuri, advokát,
 19. JUDr. Katarína Almásiová, advokátka,
 20. JUDr. Gabriel Almási, advokát,
 21. JUDr. Peter Šmeringai, advokát,
 22. JUDr. Martin Kello, advokát,
 23. JUDr. Andrej Lehoťan, advokát,
 24. Mgr. Kristína Monosi Lehoťanová, advokátka,
 25. Mgr. Milan Kantuľák, advokát,
 26. JUDr. Richard Bauer, advokát,
 27. Mgr. Monika Dubská, advokátka,
 28. JUDr. Ján Januška, advokát,
 29. JUDr. Katarína Dušáková, advokátka,
 30. JUDr. Miloš Škorec, advokát,
 31. Mgr. Anna Kneževićová, advokátka,
 32. Mgr. Martin Keltoš, advokát,
 33. Mgr. Ivana Štefanková, advokátka,
 34. Mgr. Martin Krakovský, advokát,
 35. JUDr. Milan Cíbik, advokát,
 36. JUDr. Mária Sokolová, advokátka,
 37. JUDr. Ing. Peter Slávik, advokát,
 38. JUDr. Ing. Štefan Neszméry, advokát,
 39. doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD., advokát,
 40. JUDr. Kristína Fried, LL.M., advokátka,
 41. JUDr. Ján Šinkovic, advokát,
 42. JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát,
 43. Mgr. Jaromír Šuma, advokát,
 44. JUDr. Michal Luknár, advokát,
 45. JUDr. Róbert Lenčéš, advokát,
 46. JUDr. Ing. Branislav Čipák, advokát,
 47. Mgr. Martin Fábry, advokát,
 48. Mgr. Igor Cibula, advokát,
 49. JUDr. Peter Schmidl, advokát,
 50. Mgr. Ján Kutan, advokát,
 51. Mgr. et Mgr. Michal Bezák, advokát,
 52. Mgr. Tomáš Baštic, advokát,
 53. JUDr. Radko Timkanič, advokát,
 54. JUDr. Juraj Klimčo, advokát,
 55. JUDr. Matej Csenky, advokát,
 56. JUDr. Juraj Gavalec, advokát,
 57. JUDr. Tibor Timár, advokát,
 58. JUDr. Ingrid Zlochová, advokátka,
 59. JUDr. Nadežda Boľová, advokátka,
 60. JUDr. Viktor Križiak, advokát,
 61. JUDr. Lucia Flochová, advokátka,
 62. JUDr. Dušan Repák, advokát,
 63. doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., advokátka,
 64. JUDr. Martin Bezák, advokát,
 65. JUDr. Andrea Havelková, advokátka,
 66. JUDr. Rastislav Urbáni, advokát,
 67. Mgr. Ing. Ronald Kočiščák, advokát,
 68. JUDr. Ján Kanaba, advokát,
 69. JUDr. Marek Doktor, advokát,
 70. JUDr. Michal Ellinger, advokát,
 71. JUDr. Peter Derevjanik, advokát,
 72. JUDr. Jana Kubáňová, advokátka,
 73. JUDr. Soňa Soboňová, advokátka,
 74. JUDr. Ing. Miroslava Tencerová, advokátka,
 75. JUDr. Maroš Jakubek, advokát,
 76. Mgr. Roman Balco, advokát,
 77. JUDr. Peter Tóth, advokát,
 78. JUDr. Martin Burian, advokát,
 79. Mgr. Juraj Kornhauser, advokát,
 80. JUDr. Marek Belka, advokát,
 81. JUDr. Ľuboslav Kašuba, advokát,
 82. JUDr. Juraj Remšík, advokát,
 83. JUDr. Lukáš Machala, advokát,
 84. JUDr. Tomáš Rosina, advokát,
 85. Mgr. Radovan Hrádek, advokát,
 86. JUDr. Slavomír Dubjel, advokát,
 87. JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, advokát,
 88. Mgr. Michal Homola, advokát,
 89. JUDr. Erik Schmidt, LL.M., Exec. MA, advokát,
 90. JUDr. Pavel Hagyari, advokát,
 91. JUDr. Ján Polák, advokát,
 92. JUDr. Peter Škerlík, CSc., advokát,
 93. JUDr. Matej Hodál, advokát,
 94. JUDr. Gabriel Havrilla, advokát,
 95. JUDr. Marián Kačur, advokát,
 96. JUDR. Helena Knopová, advokátka,
 97. JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD., advokát,
 98. JUDr. Peter Weis, advokát,
 99. JUDr. Peter Múkera, st., advokát,
 100. Mgr. Eugen Gronych, advokát,
 101. JUDr. Branislav Bogner, advokát,
 102. Mgr.Peter Serina, advokát,
 103. JUDr. Ing. Miroslav Čipák, advokát,
 104. JUDr. Katarína Rosinová, advokátka,
 105. JUDr. Ivana Žilinčíková, advokátka.

Iné právnické profesie

 1. Pavol Vránek, prísediaci na súde, vojenský policajt v zálohe,
 2. Ján Marguš, právnik vo firme,
 3. JUDr. Daniela Kesziová, mediátor,
 4. Michaela Plavková, advokátka (t.č. s pozastaveným výkonom advokácie),
 5. JUDr. Erika Kišová, advokátska koncipientka,
 6. Mária Tvrdíková, sudca,
 7. Ján Marguš, právnik vo firme,
 8. JUDr. Filip Barbarič, MPH, právnik v zdravotníctve,
 9. Beáta Pastorková, advokátska koncipientka,
 10. JUDr. Erik Surmánek, advokátsky koncipient,
 11. JUDr. et Mgr. Naďa Lorencová, advokátska koncipientka,
 12. Mgr. Alexandra Fecurová, zamestnanec súdneho exekútora,
 13. JUDr. Natália Fándlyová, právnička v advokátskej kancelárii,
 14. Jan Rejda, advokátsky koncipient,
 15. Mgr. Martin Tomko, advokátsky koncipient,
 16. JUDr. Emília Kršíková, bývalá štátna tajomníčka, činná v legislatíve,
 17. Mgr. Zuzana Neuschlová, vyšší súdny úradník,
 18. Mgr. Martina Almášiová, vyšší súdny úradník, 
 19. Mgr. Martin Figura, vyšší súdny úradník,
 20. JUDr. Jakub Podmanický, advokátsky koncipient,
 21. Patrícia Šadibolová, vyššia súdna úradníčka,
 22. Štefan Mesároš, firemný právnik.

POĎAKOVANIE PODPOROVATEĽOM ZDPŠ

Milí priatelia,

ťažko sa mi hľadajú slová, aby som vyjadril nesmiernu vďaku vám všetkým za to, že som po viac ako 18 mesiacoch vo väzbe mohol objať manželku a zobrať do náručia svoje deti.

Vďaka odvahe vás všetkých – viac ako stovky advokátov a desiatok ďalších podporovateľov z iných právnických povolaní, ktorí sa podpísali pod Iniciatívu advokátov za právny štát, vznikla neprehliadnuteľná sila majúca v odborných kruhoch, aj širokej verejnosti veľký ohlas.

Osobitne chcem poďakovať Maťovi Marhavému a Marici Pirošíkovej za to, že zobrali na seba najväčšiu zodpovednosť a ako iniciátori IAPŠ sa postavili na čelo tohto neľahkého boja s neistým výsledkom. Aj v čase, kedy to vyzeralo všelijako, mi samotná existencia a aktivity Iniciatívy, zápal a presvedčenie, že robíte správnu vec, pomohli prežiť najťažšie momenty vo väzbe.

Nechcem sa rozpisovať o podmienkach, v ktorých som dlhé mesiace musel žiť, rád by som len podotkol, že nikdy som neprestal veriť, že spravodlivosť bude mať nakoniec navrch.  “Ako záväzok voči vám sa chcem venovať ďalej téme kolúznej väzby na Slovensku, pretože si uvedomujem, že to, čo sa stalo mne, môže pri súčasnom nastavení legislatívy a praxe OČTK a súdov postihnúť aj ďalších.

Ešte raz vám chcem zo srdca veľmi pekne poďakovať za všetko – pomoc, podporu, ale najmä odvahu postaviť sa na prvý pohľad v beznádejnej situácii, na stranu svojho kolegu kriminalizovaného advokáta.

S úctou,

Martin Ribár

Podporte Manifest

Ďakujeme za Váš záujem podporiť našu iniciatívu. Po schválení administrátorom Váš podpis uvedieme medzi podporovateľmi.

Iniciátori

JUDr. Matej Marhavý

Právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave (2004). V roku 2009 zložil advokátske skúšky Slovenskej advokátskej komory a v roku 2011 rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela (udelený titul JUDr.). Od roku 2006 pôsobí v advokátskej kancelárii CONSULTA v.o.s., najskôr ako advokátsky koncipient, od roku 2009 ako spolupracujúci advokát a vykonávateľ samostatnej advokátskej praxe. V roku 2005 bol hlavným radcom na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

JUDr. Marica Pirošíková​

Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia právnickej fakulty v roku 2000 pôsobila v Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, v rokoch 2002 až 2007 ako spoluzástupkyňa a od roku 2007 do roku 2020 ako zástupkyňa Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva. V súčasnosti pôsobí ako advokátka, ako aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela a na Katedre medicínskeho práva SZU. Je autorkou monografie Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, spoluatorkou komentára k zákonu o Ústavnom súde SR , spoluautorkou viacerých odborných publikácií (inter alia Advokát pred európskymi súdmi, Všeobecné správne právo, Ľudské práva ‒ vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev, Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo vzťahu k Slovenskej republike, Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky právnický slovník). Je zároveň autorkou množstva odborných článkov, externou recenzentkou časopisu Justičná revue. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expert Rady Európy prednáša problematiku judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a výkonu rozsudkov aj v zahraničí (napríklad Moldavsko, Rumunsko, Macedónsko, Albánsko, Turecko, Poľsko). Na pôde Rady Európy pôsobila vo Výbore expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv (DH-PR), vo Výbore expertov k účinným prostriedkom nápravy vo vzťahu k neprimeranej dĺžke konania (DH-RE), vo Výbore expertov pre reformu Európskeho súdu pre ľudské práva (DH-GDR) a bola členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC). Bola členkou Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku a Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. Je čestnou členkou Asociácie rodinných sudcov. V roku 2016 jej Severský výbor pre ľudské práva vo Švédsku pri príležitosti oslavy 20. rokov svojho založenia udelil cenu za mimoriadnu odvahu, súcit a humanitárnu angažovanosť pre deti a rodiny, ktoré sa bez naliehavej potreby stali obeťami systémov sociálnej starostlivosti v Európe. V novembri 2019 jej Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar udelila ocenenie „za významnú dlhoročnú pomoc pri obhajobe práv detí v ťažkých životných situáciách“.​

V prípade záujmu o podporu nášho Občianskeho združenia ZA PRÁVNY ŠTÁT, pošlite prosím, finančný príspevok v akejkoľvek výške na číslo účtu SK89 0900 0000 0051 7953 9120 GIBASKBX. Veľmi pekne ďakujeme.