Petícia

Verejná výzva advokáta JUDr. Martina Ribára, predsedu Občianskeho združenia ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT advokátom združeným v Slovenskej advokátskej komore na prejavenie kolegiálnej a morálnej podpory väzobne stíhanému kolegovi advokátovi Mgr. Marekovi Parovi

Právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivý proces, vrátane práva na obhajobu, patria v demokratickej spoločnosti medzi základné práva a slobody jednotlivca. Jeho eminentnou súčasťou je  antická  zásada „ex iniuria ius non oritur“ (z nepráva nemôže vzniknúť právo).

Celospoločenský oprávnený dopyt spoločnosti na jej očistu musí byť v právnom štáte v duchu vyššie uvedených zásad dosahovaný výlučne legálnymi prostriedkami. V súčasnosti však z mnohých strán zaznievajú hlasy spochybňujúce Slovenskú republiku ako právny štát zlyhávajúci práve pri poslaní realizácie očisty spoločnosti.

V prípade kritiky týchto postupov zo strany advokátov (ale aj iných odborníkov) sa stáva bežným javom, že  ich odborné názory sú dehonestované, politizované a v krajnom prípade dokonca vyhodnocované ako kriminálna alebo protispoločenská činnosť. Odborné názory advokátov, advokátskej obce, ale aj iných odborníkov nevyvolávajú odbornú vecnú diskusiu, ale reakciou na ne je len veľmi jednoduché a heslovité politické hodnotenie zo strany politikov, médií a dokonca aj predstaviteľov OČTK v mediálnych vystúpeniach.

 Advokáti sú označovaní ako služobníci a lokaji mafie či oligarchov, ako nositelia korupčného správania, ako tí, pre ktorých je na prvom mieste ich odmena a spravodlivosť je pre nich len prázdnym pojmom. Veľmi nebezpečnou sa stala snaha orgánov verejnej moci o zásahy do advokátskeho stavu a do nezávislosti advokácie aj snaha OČTK spochybňovať a prelomiť advokátsku mlčanlivosť voči klientom vytváraním rôzneho druhu nátlaku na advokátov.

Náš kolega advokát Mgr. Marek Para bol dňa 2.5.2022 rozhodnutím NS SR vzatý do kolúznej väzby. Iniciátor tejto výzvy JUDr. Martin Ribár sám strávil vo väzbe 565 dní, pokiaľ nebol z väzby prepustený Nálezom Ústavného súdu SR zo dňa 13.5.2022 sp. zn.: III. ÚS 33/2021, nakoľko až ústavný súd rozhodol o nezákonnosti jeho väzby.  Stalo sa to aj vďaka podpore kolegov advokátov – signatárov Iniciatívy advokátov za právny štát ako aj vďaka podpore Slovenskej advokátskej komory k ústavnej sťažnosti JUDr. Martina Ribára listom Amicus curiae zo dňa 12.11.2020  https://www.sak.sk/web/sk/cms/link/news/370420

Prípad obvinenia a väzobného stíhania avokáta Mgr. Mareka Paru vykazuje podobné znaky ako prípad JUDr. Martina Ribára,  nakoľko obvinenie advokáta Mgr. Mareka Paru  rovnako úzko súvisí s výkonom advokácie –  poskytovaním obhajoby v trestných konaniach.

My, advokáti, obhajujeme práva a slobody jednotlivca v našej spoločnosti, často sme MY tí poslední, ktorí majú možnosť zabrániť krivde, nespravodlivosti. My sme tí, ktorí sprostredkujú spravodlivosť pre bežného občana. V trestných konaniach stojíme proti štátu a celej jeho mašinérii, bojujeme o to najcennejšie, čo človek má – jeho slobodu. My advokáti sme podľa ESĽP jedným zo štyroch pilierov ochrany práva a spravodlivosti.

Je potrebné zmeniť spoločenské nastavenie chápania advokáta ako „diablovho advokáta“ a vrátiť sa k jeho pôvodnej definícii „advokáta“ z latinského „advocatus“ – privolaný na pomoc. Táto definícia je jediným správnym chápaním poslania advokáta, ktorého úlohou je v každej chvíli podávať pomocnú ruku svojmu klientovi a bránením a hájením klientových práv zabezpečovať realizáciu princípov právneho štátu. Takto k tomu vždy pristupovala aj Slovenská advokátska komora, ktorá disponuje efektívnym samosprávnym mechanizmom postihovania tých jej členov, ktorí porušia stavovské predpisy alebo sa svojmu poslaniu spreneveria.

V tejto súvislosti je nutné odcitovať niekoľko právnych viet z prvého Nálezu Ústavného súdu SR III. ÚS 33/2021 zo dňa 13.5.2021 o porušení základných práv a slobôd advokáta JUDr. Martina Ribára:

„Advokát zabezpečuje základné právo na právnu pomoc vrátane obhajoby v trestnom konaní v prospech svojich klientov. Podobne ako ESĽP aj ústavný súd je toho názoru, že väzobné stíhanie osôb, ktoré pôsobia v oblasti práva (sudcovia, prokurátori, advokáti), musí byť podrobené najprísnejšiemu posúdeniu“ (napr. rozsudok ESĽP zo 16. 4. 2019 vo veci Alparslan Altay c. Turecko, sťažnosť č. 12778/17 vo vzťahu k sudcom).“

„V prípade advokátov je v hre totiž nielen výkon slobodnej profesie advokáta, ale každé trestné stíhanie advokáta súvisiace s výkonom jeho profesie v sebe obsahuje aj mraziaci účinok pre ostatných advokátov poskytovať túto pomoc v prospech klienta, a tým oslabuje dôveru v právny štát.“

Advokáti hrajú kľúčovú úlohu v rámci súdnej moci, pretože vystupujú ako sprostredkovatelia medzi spoločnosťou (klientami, ktorých zastupujú) a súdom. Ich úlohou je zaisťovať dôveru medzi spoločnosťou a súdmi, čím je táto úloha nenahraditeľná v demokracii a v právnom štáte (por. rozsudok ESĽP vo veci Francois c. Francúzsko, sťažnosť č. 26690/11, bod 51 a tam cit. case-law).“

„Preto je pri trestnom stíhaní advokátov, resp. ich väzobnom stíhaní, nutné postupovať s najvyššou mierou opatrnosti.“

Z vyššie uvedených dôvodov my dole podpísaní advokáti:

  • Vyjadrujeme kolegiálnu a morálnu podporu väzobne stíhanému advokátovi Mgr. Marekovi Parovi, ktorého obvinenie úzko súvisí s výkonom jeho advokátskej činnosti ako trestného obhajcu.
  • Odmietame, aby nami prezentované odborné názory v trestných, ale aj v iných konaniach boli dehonestované, politizované a v krajnom prípade dokonca vyhodnocované ako kriminálna alebo protispoločenská činnosť.
  • Odmietame stotožňovanie našej práce v prospech klienta so samotným klientom, resp. so správaním, činnosťou a postojmi klienta.
  • Odmietame, aby zákonom stanovená povinnosť mlčanlivosti advokátov ako esenciálnej súčasti práva na obhajobu bola prelamovaná nátlakovými prostriedkami zo strany OČTK vrátane použitia účelových trestných konaní a väzobných stíhaní.
  • Vyzývame orgány činné v trestnom konaní a súdy, aby v duchu ustálenej súdnej praxe ústavného súdu  väzobné stíhanie advokátov podrobovali najprísnejšiemu posúdeniu, nakoľko každé trestné stíhanie advokáta súvisiace s výkonom jeho profesie v sebe obsahuje aj mraziaci účinok pre ostatných advokátov poskytovať túto pomoc v prospech klienta, a tým oslabuje dôveru v právny štát.

 

JUDr. Martin Ribár – iniciátor výzvy a predseda OZ ZDAPŠ

Podporte petíciu aj vy

Meno a priezvisko*
Email*
Prosím špecifikujte vašu profesiu

Petíciu podporili

Advokáti a iné právnické povolania

1. 
Matúš Gémeš, 
Advokát
2. 
JUDr. Andrej Vilhan, 
advokát
3. 
Adrian Kucek, 
Advokat
4. 
Alexandra Kokavcova, 
advokát
5. 
Martin Pohovej, 
advokát
6. 
Jaroslav Kokavec, 
advokát
7. 
Peter Agalarev, 
advokát
8. 
Pavol Gašpar, 
advokát
9. 
Peter Krivak, 
Advokat
10. 
Martin Gajer, 
advokát
11. 
Zuzana Tomankova Mikova, 
advokát
12. 
Martina Filipová, 
advokát
13. 
Lukáš Machala, 
advokát
14. 
Ayse Pruzinec Eren, 
sudca
15. 
Július Fiľo, 
advokát
16. 
Dušan Oravec, 
advokát
17. 
Rastislav Koutun, 
advokát
18. 
Rastislav Palovič, 
advokát
19. 
Namir Alyasry, 
advokát
20. 
Ján Čarnogurský, 
advokát
21. 
Štefan Neszméry, 
Advokat
22. 
Matej Marhavý, 
advokát
23. 
Daniel Urban, 
Advokát
24. 
Michaela Weberová, 
Advokat
25. 
Roman Balco, 
Advokat
26. 
Soňa Soboňová, 
advokát
27. 
Anita Uličná, 
Advokátsky koncipient
28. 
Martina Košťáliková, 
Notárka
29. 
Valeria Hascakova, 
Advokatka
30. 
Otília Hamacková, 
JUDr. Otília Hamacková
31. 
JUDr. Viera Chropovská, CSc., 
pravnik
32. 
Matej Krajči, 
Advokat
33. 
Jaroslav Kornaj, 
Pravnik a bankar
34. 
JUDr. Ján Bachna, 
Právnik
35. 
Andrej Struhár, 
advokát
36. 
Mgr. Markéta Medřická, 
advokátka
37. 
Viera Šimonova, 
Advokat
38. 
Daniel Tetzeli, 
Advokát
39. 
Marián Verebes, 
Podnikateľ
40. 
Mgr. Eva Kúchová, 
Advokát
41. 
Mgr. Kristián Novák, 
Advokát
42. 
Simona Uhrinová, 
advokátka
43. 
Katarína Rosinová, 
advokátka
44. 
JUDr. Anna Jamborová, 
advokátka
45. 
JUDr.Peter Toth, 
Advokat
46. 
JUDr. Jozef Pecko, 
právnik
47. 
Iveta Lenčéšová, 
advokátka
48. 
Branislav Dufala, 
advokát
49. 
Michal Bezák, 
advokát
50. 
JUDr Juraj Almasi, 
Advokat
51. 
Pavol Gráčik, 
Advokát
52. 
JUDr. Ondrej Lučivjanský, 
advokát
53. 
Milan Roll, 
Advokát
54. 
Tomas Rosina, 
Advokát
55. 
JUDr. Jakub Bílek, 
advokát
56. 
Mgr. Alžbeta Machová, 
advokátsky koncipient
57. 
Mgr. Henrich Schindler, 
advokát
58. 
Viktor Križiak, 
advokát
59. 
Olga Nižňanská, 
Sudca
60. 
JUDr. Martin Burian, 
Advokát
61. 
Jakub Križan, 
Advokát
62. 
Erik Magál, 
Advokát
63. 
Elen Aharonyan, 
advokatni koncipient
64. 
Radovan Hrádek, 
advokát
65. 
Mgr. Michal Maťaš, 
advokát
66. 
JUDr. Martin Timko, 
Advokát
67. 
Lukáš Polák, 
Advokát obhajca
68. 
JUDr. Eliška Vraná, 
advokát
69. 
Eliška Vraná, 
Advokát
70. 
JUDr. Ivana Halahijová, 
Advokát
71. 
Terezie Marešová, 
Právník
72. 
Radovan Hrádek, 
Advokát
73. 
JUDr. Juraj Remšík, 
Advokát
74. 
Slavomír Dubjel, 
advokát
75. 
Mgr.Monika Dubská, 
Advokát
76. 
Naďa Boľová, 
advokátka
77. 
Maroš Jakubek, 
advokát
78. 
JUDr. Richard Bauer, 
advokát
79. 
Matej Csenky, 
Advokát
80. 
Miroslav Čipák, 
81. 
Miroslav Čipák, 
advokát
82. 
Kristina Monosi Lehotanova, 
advokatka
83. 
Tibor Timár JUDr. PhD., 
Advokát
84. 
Peter Múkera, st. JUDr., 
advokát
85. 
Peter Múkera, st. JUDr., 
advokát
86. 
Ľuboslav Kašuba, 
advokát
87. 
Eugen Gronych, 
advokát
88. 
Ingrid Zlochová, 
advokát
89. 
Ján Kršiak, 
advokát
90. 
JUDr. Ivana Žilinčíková, 
91. 
Erik Schmidt, 
advokát
92. 
Martin Krakovský, 
advokát
93. 
david lindtner, 
Advokat
94. 
Ján Páleš, 
Policajt na dôchodku
95. 
Ján Omasta, JUDr., 
dôchodca
96. 
Miroslava Tencerová, 
97. 
Mgr. Monika Křivová, 
Advokátsky koncipient
98. 
Jozef Opet, 
emeritný advokát
99. 
Arpád Barczi, 
Advokát

Iné osoby

1. 
Katarína IDEŠICOVÁ, 
advokátsky asistent
2. 
Katarina Fedorková, 
Absolvent VŠ
3. 
Milan Hladký, 
Živnostník
4. 
Marcel Chmelicek, 
Rozvozca
5. 
Tatiana Rechtorovičová, 
Opatrovatelka
6. 
Marcel, 
Konatel ,majitel s.r.o.
7. 
Marcel Papcun, 
Konatel,majitel s.r.o.
8. 
Lea POLÁČEKOVÁ, 
pracovnik AK
9. 
Jana Cimerman, 
štátna sprava
10. 
Veronika Zemabová, 
Študent právnickej fakulty
11. 
Jozef Vanek, 
zamestnanec
12. 
Silvia Zacharová, 
Verejná správa
13. 
František Stieranka, 
podnikateľ
14. 
Marta Toriškova, 
15. 
Peter Antal, 
Konatel
16. 
PatrikMarkech, 
Zamestnanec
17. 
Eliska Hubkova, 
Zivnostnik
18. 
Peter Kokavec, 
Iná
19. 
Juraj gašparec, 
Iná
20. 
Peter Andrassy, 
Podnikatel
21. 
Peter Tománek, 
psychológ
22. 
Martin Kokavec, 
Podnikateľ
23. 
Sofia Malchárková, 
lekár
24. 
Iveta Netzer, 
Zdravotná asistentka
25. 
Katarína Ujházyová, 
dôchodkyňa
26. 
Marcela Nerpasova, 
Opatrovateľka
27. 
Ján Nerpas, 
Zamestnanex
28. 
Simona krajčova, 
Zamestnanec
29. 
Juraj Ivica, 
živnostník
30. 
Juraj Trojan, 
Rentier
31. 
Alžbeta Špankova, 
Ina
32. 
Norbert Bodor, 
Živnostník
33. 
martin straka, 
ina
34. 
Karolina Kočnerová, 
Manažer
35. 
Martina Cimerman, Bc., 
36. 
Lea Foltinová, 
37. 
Mária Idešicová, 
iná
38. 
Zuzana Komadova, 
39. 
Jaroslav Ivan, 
40. 
Matus Mecar, 
41. 
Marián Šilhavík, 
Iná
42. 
František Chmelicek, 
Revizor Vytahov
43. 
Marta Chmeličková, 
Administrativa
44. 
Eva Ribárová, 
Živnostník
45. 
Ján Toriška, 
46. 
Gabriela Zbojeková, 
47. 
Milan Mihálik, 
48. 
Miriam Miháliková, 
49. 
Alexandra Cavarová, 
Učiteľka
50. 
Peter Kortis, 
Dizajnér
51. 
Jana Kalužova, 
Manazer
52. 
Iveta Majerová, 
Seniorka
53. 
Adriana Poláková, 
ekonóm
54. 
Ján Krupár, 
Pracovník vo výrobe papiera
55. 
Alena Krištofovičová, 
Farmaceut
56. 
Lukas Mikula, 
Podnikatel
57. 
Vladimír Holicek, 
58. 
Miroslava Müllnerová, 
Učiteľ
59. 
Tatiana Matejcikova, 
Výrobná operatorka
60. 
marta ondavska, 
61. 
Monika Koškova, 
62. 
Zdenka Škaláková, 
Živnostník
63. 
Jozef Alžo, 
Vodič
64. 
Miroslav Bučko, 
dôchodca
65. 
Katarína DONATO, 
Živnostník
66. 
Miroslava Bajzová, 
Iné
67. 
Petra Nemcova, 
68. 
Jana Dokupilová, 
Učiteľka MŠ
69. 
Monika Koškova, 
Upratovacka
70. 
Vladimír Holicek, 
Štátny zamestnanec
71. 
Terezia Masarovicova, 
Administrativa
72. 
Lucia Sakálová, 
Ekonóm
73. 
Anna Bartková, 
74. 
Dana Juríčková, 
75. 
Monika Repiaková, 
Materská dovolenka
76. 
Tatiana Slobodníková, 
77. 
Dušan Tischliar, 
Učiteľ
78. 
Lucia, 
Učiteľka
79. 
Eva Poláková, 
Iná
80. 
Jaroslava Horváthová, 
Verejna správs
81. 
Lucia Haringová, 
82. 
Denisa Mišľanová, 
83. 
Iveta Diczhazyova, 
Živnostník
84. 
Lenka Švecová, 
Podnikateľ
85. 
Lucia Ďurbisová, 
Učiteľka
86. 
Juraj Hodosi, 
Mamazer
87. 
Rudolf Algayer, 
Gastronomia
88. 
Jana Mikulova, 
Prevadzkarka
89. 
Beáta Fiľová, 
Živnostník
90. 
Radovan Kolbaský, 
Výpravca železničná doprava
91. 
Radoslav Kotrbanec, 
robotník
92. 
Andrea Abelovská, 
Obchod
93. 
Eva Nespešná, 
Upsvar
94. 
Miroslav Slobodník st., 
dôchodca
95. 
Mária Vaňová, 
finančný poradca
96. 
Zuzana Deáková, 
Opatrovateľka v Rakúsku
97. 
Tatiana Matejcikova, 
98. 
Martin Kráľ, 
IT manažér
99. 
Marián Bumbera-Hrubovčak, 
Strojnik
100. 
Petra Petrufová, 
zdravotník - sestra
101. 
Ing. Ivan Lorenc, 
Konateľ spoločnosti
102. 
Jana Vachova, 
ucitelka
103. 
Martina Gassova, 
Zdravotník
104. 
Milan Benko, 
Vodič
105. 
Alžbeta P, 
I
106. 
Helena Bieliková, 
pedagóg
107. 
Michal Cambal, 
Smetiar
108. 
Robert Chandoga, 
Zamestnanec
109. 
Juraj Satina, 
110. 
Iveta Červenáková, 
111. 
Oľga Galanská, 
Kuchárka
112. 
Marian Dirnbach, 
Sklad
113. 
Angelika, 
ekonóm
114. 
Jozef Chrapka, 
Predajca
115. 
Pavel Gavalec, 
Učiteľ
116. 
Katarína Roszivalová, 
Dôchodca
117. 
Anna Pekarová, 
Dochodca
118. 
Andrej Líška, 
Vodič
119. 
Naďa Langová, 
projektant
120. 
Jana Šošovičková, 
Pracovná pozícia v oblasti dopravy
121. 
Katarína Stanová, 
fakturant a admin. pracovnik
122. 
Dušan Michalda, 
Robotnik
123. 
eva janakova janakova, 
dochodkyna
124. 
Elena Navratilova, 
SZČO
125. 
Valéria Barilla, 
126. 
Daniela Pistová, 
Dôchodkyňa
127. 
Eva Krakovská, 
Predavačka
128. 
Pavol Chropovský, 
129. 
Anna Gállová, 
Zdravotná sestra
130. 
Marta Kovalíková, 
131. 
Ján Dancsházi, 
Robotník
132. 
Danka Cabalova, 
Ekonóm
133. 
Magdaléna Ferancova, 
Dôchodkyňa
134. 
Iveta Povinská, 
Zubný technik
135. 
Peter Mužík, 
TPO
136. 
Vojtech Vilinovič, 
geológ - geochemik
137. 
Katarina Gschillová, 
Szčo
138. 
Jozef Šuník, 
Zamestnec
139. 
Dana Šmajdová, 
Účtovníčka
140. 
Mário Martini, 
Živnostník
141. 
Miroslav Seko, 
Zmenovy majster
142. 
Petra Obrancová, 
Podnikateľ
143. 
Lívia Harmadiová, 
Zdravotná sestra
144. 
Anna Brnčová, 
obchodny zastupca
145. 
Marta Chupanova, 
SZČO
146. 
Zdenka Nagyova, 
Výrobný pracovnik
147. 
Peter Sieber, 
Živnostník
148. 
Miroslav Ližbetin, 
149. 
Olga Lukacovicova, 
Ucitel
150. 
Martin Paška, 
Administratíva
151. 
Marek Blaško, 
technik
152. 
Pavol Bittara, 
Bankový sektor
153. 
Ján Sámel, 
SZČO
154. 
Gabriela Siman, 
Zakaznicky servis
155. 
Vladimír Sýkora, 
Živnostník
156. 
Jana Pomothyova, 
Administrativa
157. 
Vladimír Fulier, 
Id
158. 
Andrea Machucova, 
Rodicovska dovolenka
159. 
Gabriela Birosova, 
Rodičovská dovolenka
160. 
PETER HRAD, 
Vsetko
161. 
Anna Zajacová, 
zamestnanec,materská dovolenka
162. 
Ladislav Gulai, 
163. 
Miroslav Gabriš, 
Živnostník
164. 
Ján Meško, 
Učiteľ ZUŠ
165. 
Silvia Rakovská, 
Zamestnanec
166. 
Janka Halibozekova, 
167. 
Zuzana Červeňová, 
Školstvo-pedagóg
168. 
Robert Kapala, 
Stavebna cinnost
169. 
Štefan Lunter, 
Obchodný zástupca
170. 
Anika Schejbalová, 
Zdravotná sestra
171. 
Jarmila Skultetyova, 
Odborny referent na prokurature
172. 
Zuzana Ondrušová, 
SZČO
173. 
Marek Daňo, 
Riaditeľ hotela
174. 
Martin Franko, 
Invalidný dôchodca
175. 
Richard Palčik, 
podnikateľ
176. 
Maria mlynarikova, 
Referent
177. 
Elena Nguyenova, 
Dôchodca
178. 
Dagmar Kačmariková, 
Inžinier kvality
179. 
Monika Herichová, 
Zamestnanec
180. 
Miroslava, 
181. 
Eva Koldanova, 
Administrativny pracovnik
182. 
Peter Sochora, 
Invalidný dôchodca
183. 
Anna Melekyova, 
Zdravotnik
184. 
Nadezda Taligova, 
Učtovník
185. 
Milan Ďurbis, 
Stavebníctvo
186. 
Viktor Gálik, 
Živnostník
187. 
Ivana Šramová, 
Projektový manažér IT
188. 
Patrik Bednarovic, 
Elektrikar
189. 
Michal Zajac, 
vodič autobusu SAD
190. 
Zuzana Martinková, 
Vedúca výroby
191. 
Blanka Roškova, 
Maklér
192. 
Eva Singovszka, 
Dochodca
193. 
Mária Dobáková, 
Opatrovateľka
194. 
Jan Meleky, 
Dochodca
195. 
Jana Paskova, 
Ing elektro
196. 
mariana holinkova, 
ine
197. 
Barbora Milanová, 
198. 
Peter Baša, 
Hasič záchranár
199. 
Petra Tóthová, 
200. 
Stanislav Korman, 
Majster vyroby